سرویس ایده آل خود را انتخاب کنید

آپتایم 99.99 درصد / پشتیبانی 24 ساعته / سرعت بی نظیر

پلان 1

آپتایم 99.99%
پشتیبانی 24 ساعته

 • فضا 50MB
 • پهنای باند 3GB ماهانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • تهیه فایل پشتیبان ماهانه
 • پرداخت 2 ساله با 15% تخفیف
 • پرداخت 3 ساله با 30% تخفیف
پلان 2

آپتایم 99.99%
پشتیبانی 24 ساعته

 • فضا 100MB
 • پهنای باند 5GB ماهانه
 • افزودن دامنه ندارد
 • تهیه فایل پشتیبان ماهانه
 • پرداخت 2 ساله با 15% تخفیف
 • پرداخت 3 ساله با 30% تخفیف
پلان 3

آپتایم 99.99%
پشتیبانی 24 ساعته

 • فضا 250MB
 • پهنای باند 7GB ماهانه
 • افزودن دامنه 1عدد
 • تهیه فایل پشتیبان ماهانه
 • پرداخت 2 ساله با 15% تخفیف
 • پرداخت 3 ساله با 30% تخفیف
پلان 4

آپتایم 99.99%
پشتیبانی 24 ساعته

 • فضا 500MB
 • پهنای باند 10GB ماهانه
 • افزودن دامنه 2عدد
 • تهیه فایل پشتیبان ماهانه
 • پرداخت 2 ساله با 15% تخفیف
 • پرداخت 3 ساله با 30% تخفیف
پلان 5

آپتایم 99.99%
پشتیبانی 24 ساعته

 • فضا 1000MB
 • پهنای باند 1GB ماهانه
 • افزودن دامنه 2عدد
 • تهیه فایل پشتیبان ماهانه
 • پرداخت 2 ساله با 15% تخفیف
 • پرداخت 3 ساله با 30% تخفیف
پلان 6

آپتایم 99.99%
پشتیبانی 24 ساعته

 • فضا 2000MB
 • پهنای باند 25GB ماهانه
 • افزودن دامنه 6عدد
 • تهیه فایل پشتیبان ماهانه
 • پرداخت 2 ساله با 15% تخفیف
 • پرداخت 3 ساله با 30% تخفیف
پلان 7

آپتایم 99.99%
پشتیبانی 24 ساعته

 • فضا 5000MB
 • پهنای باند 60GB ماهانه
 • افزودن دامنه 10عدد
 • تهیه فایل پشتیبان ماهانه
 • پرداخت 2 ساله با 15% تخفیف
 • پرداخت 3 ساله با 30% تخفیف